Camela SA - Fabryka wkładów odzieżowych
„Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla sektorów energochłonnych                           
związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.””.               
KONTAKT
REALIZOWANE PROJEKTY UNIJNE

Projekt: Dotacja na kapitał obrotowy dla ,,Camela" S.A.


Fabryka Wkładów Odzieżowych ,,Camela" Spółka Akcyjna realizuje projekt z Funduszy Europejskich. Nr Umowy: POIR.03.04.00-02-0173/20-00 - Umowa o dofinansowanie Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla ,,Camela" S.A., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju.

  1. Cel finansowania: Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.
  1. Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.
  1. Wartość projektu: Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 340 581,63 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 63/100).
  1. Wkład Funduszy Europejski: 340 581.63 PLN (100 % dofinansowania)

design by : LEMONPIXEL.pl